Facebook Kanał RSS Kontakt Mapa witryny Kalendarz imprez BIP

Strategia rozwoju ODK

Strategia rozwoju Odolanowskiego Domu Kultury w Odolanowie na lata 2017- 2022 Odolanów, 31 grudnia 2016 r.

I. Charakterystyka Gminy i Miasta Odolanów

Gmina i Miasto Odolanów leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie ostrowskim, u bram Wielkiej Doliny Głogowskiej zwanej Kotliną Odolanowską, której część stanowi teren chronionego krajobrazu z rzadkimi okazami fauny i flory (Park Krajobrazowy Dolina Baryczy). Przez teren Gminy i Miasta Odolanów przepływa rzeka Barycz wraz z jej dopływami: Złotnicą, Kurochem, Olszówką i Wiesiołkiem.

Powierzchnia gminy wynosi 136 km2, zamieszkuje ją 14 432 mieszkańców. Największym ośrodkiem jest miasto Odolanów, które założone zostało w 1403 roku.

Gmina bezpośrednio graniczy:

 • od północy z gminą Ostrów Wielkopolski (powiat ostrowski),
 • od wschodu z gminą Przygodzie (powiat ostrowski),
 • od południa z gminą Sośnie (powiat ostrowski),
 • od zachodu z gminą Sulmierzyce (powiat krotoszyński) ,
 • od zachodu z gminą Milicz (powiat milicki).

Obecnie w skład jednostki gminnej wchodzą: miasto Odolanów i 16 wsi sołeckich: Baby, Boników, Garki, Gliśnica, Gorzyce Małe, Huta, Kaczory, Nabyszyce, Nadstawki, Raczyce, Świeca I, Świeca II, Tarchały Małe, Tarchały Wielkie, Uciechów, Wierzbno.

Niemal w każdym z sołectw prężnie działają koła gospodyń wiejskich, które obok istniejących zespołów ludowych m.in. Uciechowianie kultywują tradycje sztuki ludowej. Zespoły ludowe, orkiestry, koła gospodyń wiejskich prezentują swoje dokonania na gminnych, powiatowych i ogólnopolskich przeglądach i festiwalach.

Obszar Gminy należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Nizin Środkowopolskich. Znaczna część Gminy znajduje się w obrębie mezoregionu Kotliny Milickiej oraz Wysoczyzny Kaliskiej. Kotlina Milicka (Odolanowska) usytuowana jest pomiędzy województwem wielkopolskim, a dolnośląskim i stanowi wschodnią część Obniżenia Milicko – Głogowskiego. Mezoregion ten położony jest na wysokości ok. 150 m n. p. m. Dominującą formą są łąki i lasy Nadleśnictwa Krotoszyn oraz Nadleśnictwa Antonin, w obrębie którego znajdują się Lasy Rychtalskie.

Krajobraz jest raczej łagodny i monotonny z rozległymi formami płaskimi. Różnice wzniesień, sięgające 20 metrów, są stosunkowo niewielkie. Ponad 73 procent gminy stanowią użytki rolne, ponad 20% to tereny zalesione. Gleby nie są szczególnie żyzne (dominuje V i VI klasa). Przeważają gleby bielicowe, wytworzone na piaskach luźnych lub słabo gliniastych z zawydmionych den kotlin. Są to gleby hydrogeniczne, głownie murszowe i bagienne. Według podziału geobotanicznego Kotlina Odolanowska należy do okręgu baryckiego w krainie wielkopolsko-kujawskiej. Dlatego są tu siedliska wilgotne; występują łąki łęgowe. Wyraźny jest topoklimat Kotliny, która może być obszarem zastoiskowym dla powietrza chłodnego. Przez Kotlinę przepływa Barycz, rzeka ciekawa chociażby ze względu na zjawisko bifurkacji, czyli rozdzielenia rzeki na dwa ramiona, które płyną w różnych kierunkach i należą do różnych dorzeczy. Kiedyś był to teren bagnisty, zalewowy – jeszcze dziś po letnich opadach lub wiosną wezbrana Barycz i lokalne dopływy zalewają łąki, podtapiając czasem domostwa. Ostatnia duża powódź, miała miejsce w sierpniu 1985 roku. Bogactwo szaty roślinnej oraz szczególnie bogaty świat ptaków przyciągają miłośników ornitologii i botaniki. Znaczna część gminy Odolanów leży na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”.

Na terenie Gminy wykształciły się następujące typy roślinności:

 • leśna – zalesienie wynosi ok. 22% powierzchni, najczęściej spotykanym gatunkiem drzewa jest sosna zwyczajna. Największe kompleksy leśne znajdują się w Biadaszkach i w Świecy,
 • łąkowa,
 • polna.

Lasy i grunty leśne w gminie są administrowane przez dwa nadleśnictwa: Nadleśnictwo Antonin, Nadleśnictwo Krotoszyn.

Powierzchnia lasów na terenie gminy wynosi 3021,52 ha w tym 2727,2 ha stanowią lasy państwowe.

Klimat w tym obszarze został sklasyfikowany jako Dfb (klimat kontynentalny z ciepłym latem) zgodnie z systemem Köppena-Geigera. W gminie odnotowuje się znaczne opady deszczu przez cały rok. Nawet w najsuchsze miesiące. Najniższe opady występują w lutym. Średnia opadów w tym miesiącu to 24 mm. Największe opady notowane są w lipcu –  średnia 75 mm.

Temperatury wahają się w granicach 18.2 °C (średnia w miesiącu lipcu) – 2.6 °C (średnia w miesiącu styczniu.

Odchylanie w poziomie opadów pomiędzy najsuchszym miesiącem i miesiącem o największych opadach wynosi 51 mm. W trakcie roku, średnia temperatura wacha się o 20.8 °C.

Na obszarze Gminy przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, a w okresie zimowym wiatry sektora wschodniego. W dolinie rzeki Baryczy okresowo występuje zjawisko inwersji temperatury, które związane jest ze wzrostem temperatury powietrza wraz z wysokością. Na terenie całego powiatu występuje wysoka wilgotność powietrza (80%), która dodatkowo jest podwyższona w rejonie doliny Baryczy oraz kompleksów leśnych, co sprzyja powstawaniu mgieł na tych obszarach. (źródło: climate.data.org).

Gmina i Miasto Odolanów liczy 14 432 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. Liczba ludności na 1 km 2 – 106.

Odolanów jest ważnym ośrodkiem przemysłowo-usługowo-handlowym.  Gmina wchodzi w skład Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Oddziaływanie zakładów przemysłowych na środowisko, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, odbywa się odpowiednio poprzez emisje zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanie odpadów, zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zrzuty ścieków, a także pobór wód.

Na terenie gminy i miasta działalność gospodarczą prowadzą firmy o dużym potencjale rozwojowym, pracodawcy korzystający z rynku lokalnego.  Do największych należą:

PGNiG SA – Oddział w Odolanowie

Oddział  Spółki  Polskie  Górnictwo  Naftowe  i  Gazownictwo  S.A.  w  Warszawie, który  zajmuje  się  produkcją  gazu  wysokometanowego  grupy  E  z  gazu  zaazotowanego pochodzącego  z  kopalń  PGNiG  S.A.  Oddziału  w  Zielonej  Górze,  a  także  sprężaniem  gazu wysokometanowego  i  przesyłaniem  go  do  krajowej  sieci  przesyłowej  lub  podziemnego magazynu  gazu.  Dodatkowo,  na  terenie  Zakładu,  funkcjonuje  Instytut  Fizyki  Molekularnej Polskiej  Akademii  Nauk  w  Poznaniu.  Jednocześnie  firma  Gaz  System  Sp.  z  o.o.  buduje  na terenie  gminy  gazociąg  wysokiego  ciśnienia  Gustorzyn-Odolanów.  W  przyszłości  na  terenie Węzła w Odolanowie planowana jest budowa tłoczni gazu.

Odwierty gazu ziemnego: Tarchały Wielkie, Bogdaj – Uciechów.

Inne firmy działające na terenie Gminy

 • KRIO SERWIS – usługi budowy obiektów i instalacji technologicznych oraz przeglądów, remontów, napraw, regeneracji urządzeń dla przemysłu gazowniczego i energetycznego.
 • WOSEBA sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie – nowoczesna palarnia kawy.
 • PHU DEFTRANS Sp. Z O.O. Zakład produkcyjny w Odolanowie – producent mebli łazienkowych.
 • DOMBUD Sp. Z O.O. – producent konstrukcji stalowych, kompleksowe budownictwo.
 • WIĄZARY BURKIETOWICZ Sp. J. – produkcja prefabrykowanych konstrukcji z litego drewna.
 • SKOPLAST –  produkcja i sprzedaż rur z tworzyw sztucznych dla instalacji ściekowych, wodnych oraz odwodnień dachowych.
 • PHU „de facto” – przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w wykonywaniu pokryć ochronnych powierzchni metalowych technologią kataforezy.
 • Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych „DOZAMECH” – producent maszyn transportujących i urządzeń do pobierania oraz przygotowywania pasz.
 • Ratajek Materiały Budowlane – sprzedaż materiałów budowlanych.
 • Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych „M-Rol” Paweł Zawidzki, Michał Zawidzki Sp. J. – produkcja maszyn i urządzeń dla rolnictwa.
 • Meble Doktór – produkcja mebli z drewna sosnowego.
 • SOLARBUD – produkcja pustaków gipsowych w systemie SOLAR, sprzedaż cementu, wapna oraz produkcja i sprzedaż pustaków szlakowych, bloczków betonowych i kostki brukowej.
 • Kor Trans – sprzedaż hurtowej i detalicznej kory sosnowej.

Odolanów jest ważnym ośrodkiem przemysłowo-usługowo-handlowym.  Gmina wchodzi w skład Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Na terenie gminy i miasta działalność gospodarczą prowadzą firmy o dużym potencjale rozwojowym, pracodawcy korzystający z rynku lokalnego.  Do największych należą:

Organizatorem życia kulturalnego na terenie gminy jest Odolanowski Dom Kultury. Poza organizacją imprez, ODK prowadzi wszechstronną edukację artystyczną w zakresie zajęć plastycznych, teatralnych, wokalnych, nauki tańca, gier logicznych oraz nauki gry na instrumentach. Z oferty ODK miesięcznie korzysta około 340 uczestników.

II. Wizja ODK w Odolanowie

Odolanowski Dom Kultury stanie się ośrodkiem  działań kulturalno – artystycznych  na terenie gminy i miasta Odolanów, integrującym  społeczeństwo w każdym wieku stwarzającą   możliwości do wszechstronnej działalności artystycznej zaspakajającej zapotrzebowanie w zakresie odbioru i dostarczaniu treści, wydarzeń artystyczno – kulturowych, ODK stanie się miejscem zapewniającym atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu. W  ośrodku będzie pracował zespół kompetentnych, kreatywnych ludzi gdzie współpraca między nimi będzie opierała się na zasadach zaufania, wymiany doświadczeń oraz realizacji wspólnych artystycznych celów. Ośrodek będzie otwarty i kreatywny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa w zakresie organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych, ODK będzie  posiadał bogata i nowoczesną bazę dydaktyczno – artystyczną oraz pełnił funkcje artystycznego edukatora.

III. Misja Odolanowskiego Domu Kultury

Stworzenie miejsca i płaszczyzny  w zakresie zaspakajania szeroko pojętych potrzeb kulturalno artystycznych, edukowanie i animowanie społeczeństwa w każdym wieku, łączenie kultury wielopokoleniowej, przygotowanie społeczeństwa do odbioru treści kulturowych, krzewienie i dbanie o tradycje i dziedzictwo lokalne gromadzenie dóbr kultury.

IV. Analiza SWOT

Mocne strony(cechy instytucji) Słabe strony(cechy instytucji)
 • duża liczba zajęć edukacyjno- kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży
 • duża liczba uczestników zajęć
 • dobra współpraca z Klubem Seniora oraz organizacjami sportowymi
 • kreatywny, kompetentny zespół ludzi – – duża liczba organizowanych własnymi siłami imprez kulturalno – artystycznych na wysokim poziomie
 • atrakcyjna oferta zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży
 • dobre wyposażenie w sprzęt do nagłaśniania imprez wewnętrznych i zewnętrznych
 • system oświetlenia scenicznego typu LED
 • odnowione sale do zajęć tanecznych, plastycznych i teatralnych
 • scena na powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku  ODK
 • Możliwość organizacji koncertów wiosenno – letnio jesiennych w  Kościółku  Poewangelickim  jako miejsca do organizacji koncertów, wernisaży recitali.
 • Dostęp do Parku Natury – miejsca  koncerty plenerowe
 • dobre wyposażenie w instrumenty muzyczne dla zespołów młodzieżowych
 • nowe mundury orkiestry dętej
 • wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez
 • własne wydawnictwa książkowe
 • własna lokalna gazeta
 • artystyczna oprawa plastyczna imprez, – własne logo
 • na bieżąco aktualizowana strona internetowa, profil na facebooku
 • duża liczba  osób uczestniczących w zajęciach
 • duża liczba uczestników imprez
 • współpraca z dużą ilością partnerów
 • intensywna i staranna kampania wydarzeń organizowanych przez ODK
 • Bardzo dobra współpraca z szkołami z terenu GiM Odolanów, Szkołą Muzyczną I stopnia w Odolanowie.
 • zniszczona niefunkcjonalna sala koncertowa z niewystarczającą ilością miejsc dla publiczności
 • zbyt małe pomieszczenia na zajęcia taneczne
 • niewystarczające środki finansowe na organizacje imprez kulturalno – artystycznych
 • Niewystarczające środki finansowe na działalność edukacyjno – warsztatową.
 • Małe i niefunkcjonalne pomieszczenie na zbiory muzealne
 • brak oferty zajęć skierowanych do osób w wieku 40-60 lat
 • niedostateczne wyposażenia w sprzęt do zajęć teatralnych, tanecznych, rytmicznych, plastycznych
 • słaba technicznie i graficznie strona Internetowa
 • niewystarczająca liczba instruktorów
Szanse (cechy otoczenia) Zagrożenia (cechy otoczenia)
 • współpraca z własnym Klubem Seniora
 • Współpraca z szkołami z terenu Gminy i Miasta Odolanów, Szkołą Muzyczną I stopnia w Odolanowie
 • sprzyjająca życzliwość mieszkańców
 • bardzo duży potencjał utalentowanej muzycznie młodzieży
 • dobra współpraca z Organizatorem
 • brak programów finansowania działalności kulturalnej małych instytucji kultury w programach zarówno Ministerstwa Kultury jak i Województwa wielkopolskiego
 • brak poważnych sponsorów
 • zmniejszenie środków na działalność kulturalną wobec konieczności uzupełnienia potrzebnych remontów oraz wyposażenia
 • bardzo mocna konkurencja ze strony Internetu oraz programów telewizyjnych

V. Kierunki rozwoju  odolanowskiego Domu Kultury

 1. Dostarczanie ciekawej, różnorodnej oferty kulturalno – artystycznej skierowanej do odbiorcy w każdym wieku
 2. Prowadzenie zajęć artystyczno – dydaktycznych, warsztatów, odczytów skierowanych do odbiorcy w każdym wieku
 3. Realizacja koncertów, wystaw, wernisaży, spotkań autorsko – artystycznychKościółku Poewangelickim
 4. Pielęgnowanie tradycji i kultury ludowej oraz rozwój i wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego
 5. Większa absorpcja środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych poprzez większą ilość projektów, przyciąganie sponsorów, partnerów, lokalnych liderów oraz korzystanie z możliwości jakie da systematycznie remontowany i wyposażanynowoczesny sprzęt budynek.
 6. Upowszechnianie sztuki filmowej i teatralnej poprzez wykorzystanie sali widowiskowej oraz angażowanie się w rozwój społecznego ruchu filmowegoteatralnego.

VI. Plan operacyjny strategii

A. Cele

Cel strategiczny: Zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców

A. Cel operacyjny: dostarczanie ciekawej oferty artystycznej

Programy:

 1. Imprezy lokalne,
 2. Imprezy regionalne
 3. Imprezy ogólnokrajowe

Metody i narzędzia realizacji:

 1. Organizacja imprez, koncertów muzyki rozrywkowej, klasycznej, operetkowej, jazzowej
 2. Organizacja odczytów, prelekcji, spotkań z artystami, podróżnikami, przyrodnikami
 3. Organizacja festynów, imprez plenerowych
 4. Udostępnianie własnej infrastruktury,  pomieszczeń,  aparatury nagłośnieniowej,

Priorytetowe projekty:

 1. Dni Odolanowa
 2. Koncert Noworoczny
 3. Noworoczne Koncerty Operetkowe
 4. Koncert z okazji Dnia Kobiet
 5. Koncert Walentynowy
 6. Klasyka Na Rynku (koncerty z okazji Świąt Majowych).
 7. Uroczystości Nocy Świętojańskiej
 8. Targi Ogrodnicze
 9. Mikołaj Na Rynku
 10. Spotkania autorskie z Ciekawymi Postaciami
 11. Przegląd twórczości ludowej
 12. Przegląd zespołów tanecznych
 13. Wakacje i ferie z Kulturą

Cel operacyjny: dostarczanie ciekawej oferty artystyczno – dydaktycznej

Programy:

 1. Zajęcia artystyczno – dydaktyczne
 2. Zajęcia warsztatowe

Priorytetowe programy:

 1. Zajęcia taneczne /grupy dzieci, młodzież dorośli/
  1. Balet
  2. Taniec Współczesny
  3. Taniec Towarzyski
  4. Hip – Hop
  5. Zajęcia muzyczne: /dzieci mlodzież/
   1. Nauka gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach, akordeonie, keyboardzie, perkusji, trąbce saksofonie
   2. Studio Piosenki – zajęcia wokalne
   3. Zajęcia z teatru, gier logicznych – szachy warcaby , plastyki,  /dzieci młodzież/
   4. Warsztaty muzyczne- młodzieżowe zespoły
   5. Zajęcia ruchowe /grupy dzieci, młodzież dorośli/
    1. Rytmika
    2. Zumba
    3. Dance Aerobic
    4. Aerobic
    5. Stretching
     1. Warsztaty Seniorzy z Kulturą (spotkania Klubu Seniora warsztaty dla osób 40+)
     2. Imprezy i przeglądy prezentujące dorobek odolanowskiego Domu Kultury
 1. Organizacja imprez kulturalno Artystycznych w Kościółku Poewangelickim:
  1. Cykl koncertów wiosenno – zimowych „Klasyka w Kościółku”
  2. Dzień Działacza Kultury – prezentacja prac plastycznych artystów połączone z koncertem klasycznym
  3. Malarstwo w Kościółku – cykl wernisaży
  4. Koncerty papieski – muzyka sakralna
  5. Spotkania z sztuką – przedstawienia teatralne
  6. Piątkowe wieczory z mikrofonem – recitale operetkowe
  7. Jazz w Kościółku – cykl spotkań z muzyka jazzową

Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego

 1. Zespoły rozrywkowe,
 2. Zespoły ludowe
 3. Stwarzanie warunków do prób i ćwiczeń
 4. Udostępnianie wyposażonych pomieszczeń
 5. Wsparcie organizacyjne i merytoryczne
 6. Prowadzenie zespołów i grup artystycznych
 7. Organizowanie przeglądów, konkursów, koncertów, wystaw, spotkań i warsztatów

Priorytetowe projekty:

 1. Odolanowska Orkiestra Dęta
  1. Odolanowska Kapela Znad Baryczy
  2. Zespół ludowy „Uciechowianie”
  3. Młodzieżowa Orkiestra Dęta
  4. Kwartet Smyczkowy – Mozart
  5. Młodzieżowy Zespół – Ikar
  6. Młodzieżowy zespół – „Cztery gitary”
  7. Zespół ludowy – „Odolanów”
  8. Warsztaty muzyczno – taneczne
  9. Warsztaty muzyczno – taneczne

E. Cel operacyjny: Promocja

Programy:

 1. Strona internetowa
 2. Kampanie informacyjne
 3. Obecność w mediach

Metody i narzędzia realizacji:

 1. Prowadzenie strony internetowej
 2. Przygotowywanie serwisów dla mediów
 3. Obecność w mediach i portalach społecznościowych
 4. Przygotowanie materiałów promocyjnych
 5. Współpraca z partnerami
 6. Promocja poprzez banery
 • Priorytetowe projekty:
 1. Strona www.odk.odolanow.pl
 2. Profil ODK na facebook
 3. Cel strategiczny: Dbałość o dziedzictwo kulturowe

Cel operacyjny: Pielęgnowanie tradycji i kultury ludowej

Programy:

 1. Zespół Tańca Ludowego – „Uciechowieanie” i „Hucianie”
 2. Warsztaty z zakresu twórczości ludowej
 3. Udział w przeglądach i festiwalach

Metody i narzędzia realizacji:

 1. Wsparcie merytoryczne zespołów
 2. Współpraca z partnerami
 3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych
 4. Spotkania i warsztaty z twórcami
 5. Organizowanie koncertów min.  z udziałem zespołów prezentacji dorobku artystycznego , konkursów, spotkań okolicznościowych
 6. Promocja twórców ludowych i ich dorobku
 7. Spotkanie integracyjne

Priorytetowe projekty:

 1. Gminne Dożynki
 2. Festyn Sztuki Ludowej
 3. Warsztaty Rękodzieła Ludowego

Cel operacyjny: Odzyskiwanie dóbr kultury

Programy:

 1. Muzeum Ziemi Odolanowskiej
 • Metody i narzędzia realizacji:
 1. Gromadzenie i archiwizacja historycznych fotografii, dokumentów, przedmiotów
 2. Angażowanie tzw. ludzi z pasją
 3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych
 4. Aktualizowanie oferty Muzeum dla zwiedzających

Priorytetowe projekty:

 1. Wystawy czasowe

3. Cel strategiczny: Wykreowanie marki Odolanowskiego  Domu Kultury

A. Cel operacyjny: Wzmocnienie wizerunku i kary pracowniczej

 • Programy:
 1. Szkolenia, warsztaty skierowane do instruktorów i pracowników.
 2. Współpraca z partnerami – szkołami , instytucjami samorządowymi oraz artystycznymi
 3. Współpraca z wolontariuszami
 4. Inwestowanie w wyposażenie
 5. Systematyczne remonty pomieszczeń
 • Metody i narzędzia realizacji:
 1. Organizowanie z partnerami przedsięwzięć kulturalno – artystycznych
 2. Podnoszenie kwalifikacji i edukacja pracowników
 3. Konsultacje ze społecznością lokalną
 4. Pozyskiwanie lokalnych liderów i ludzi z pasją
 5. Stała współpraca z wolontariuszami
 6. Otwartość na współpracę
 7. Wizyty studyjne
 8. Uporządkowanie estetyczne przestrzeni w budynku oraz w otoczeniu
 • Priorytetowe projekty:
 1. Szkolenia i warsztaty dla pracowników
 2. Systematyczne spotkania pracowników
 3. Zmiany w otoczeniu ODK
 4. Zagospodarowanie przestrzeni w budynku oraz wokół budynku

B. Cel operacyjny: Doposażenie instytucji

Programy:

 1. Zakup niezbędnej infrastruktury do działalności kulturalno – artystycznej
 2. Systematyczne remonty pomieszczeń ODK
 3. Zakup niezbędnego wyposażenia

Metody i narzędzia realizacji:

 1. Zakup nagłośnienia liniowego do sali widowiskowej
 2. Rozpoczęcie prac remontowych Sali koncertowej, powiększenie ilości miejsc na Sali koncertowej
 3. Systematyczne wyposażanie pracowni plastycznej: piec ceramiczny, prasa graficzna, aparat fotograficzny
 4. Wyposażenie zaplecza pracowni teatralnej- gromadzenie kostiumów i rekwizytów
 5. Wyposażenie w pomoce do prowadzenia zajęć rytmicznych i tanecznych
 6. Systematyczne doposażanie w instrumenty orkiestry dętej
 7. Rozbudowa monitoringu wizyjnego

Priorytetowe projekty:

 1. Nowocześnie wyposażone, estetyczne wnętrza Centrum Kultury

B. Finansowanie

Podstawowym źródłem finansowania Odolanowskiego Domu Kultury jest dotacja organizatora. ODK będzie systematycznie i skutecznie pozyskiwał środki finansowe z każdych możliwych źródeł zewnętrznych (środki krajowe MKiDN, UMWW etc.; środki europejskie Krajowe Programy Operacyjne, WRPO + etc.). Powodzeniem realizacji planu strategicznego jest pozyskanie dodatkowych środków finansowania gdyż realizacja postanowień strategii z dotacji przedmiotowej jest niewystarczająca.

VII. Zarządzanie strategią

A. Zespół zarządzania strategią

Strategia Rozwoju Odolanowskiego Domu Kultury w Odolanowie jest planem działania wyznaczającym kierunki przedsięwzięć kulturalnych instytucji oraz wskazującym sposoby ich osiągania. Jednakże sam dokument nie jest receptą na sukces i aby mógł przynieść zamierzone efekty, konieczne jest jego sumienne wdrażanie oraz sprawowanie kontroli nad jego realizacją.

Koordynatorem wdrażania celów zapisanych w strategii oraz monitorowania jej funkcjonowania będą pracownicy ODK, odpowiedzialni za przygotowanie sprawozdań z realizacji strategii.

B.  Monitoring strategii

Monitorowanie działań wynikających ze strategii oraz wnoszenie propozycji kierunków zmian i nowych form rozwoju naszego ośrodka kultury prowadzić będą pracownicy ODK. Proces monitorowania polegać będzie na zbieraniu danych (wskaźników), opracowaniu na ich podstawie raportów i przygotowaniu opinii o stanie realizacji strategii. Opinia ta będzie uwzględniała, oprócz danych liczbowych (wskaźników), opis ogólnego charakteru działań w ramach projektów (w tym zachodzących zmian) zmierzających do realizacji strategii. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i odchyleń w realizacji strategii pozwoli to na skorygowanie działań, w których stwierdzono odchylenia. Raportowanie wraz z wypracowaniem opinii powinno odbywać się co rok przez cały okres realizacji strategii. Odpowiedzialnym za przygotowanie wskaźników i raportów z wykonania projektów jest dyrektor Odolanowskiego Domu Kultury w Odolanowie.