Facebook Kanał RSS Kontakt Mapa witryny Kalendarz imprez BIP

Regulamin wynajmowania pomieszczeń w Odolanowskim Domu Kultury

Załącznik 2 Regulamin wynajmowania pomieszczeń w Odolanowskim Domu Kultury

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania sal i innych pomieszczeń których właścicielem jest Odolanowski Dom Kultury Bartosza 7 63-430 Odolanów.
 2. Regulamin obowiązuje wynajmujących i uczestników takich wydarzeń jak: szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje, pokazy, koncerty, spektakle, widowiska artystyczne lub innego typu spotkania,
 3. Udostępnienie powierzchni ODK może nastąpić tylko w celu zorganizowania wydarzeń wymienionych powyżej.
 4. Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń ODK – określa cennik stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 5. Cena wynajmu pomieszczenia może być negocjowana
 6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ODK może odstąpić od pobierania opłaty za wynajem pomieszczeń
 7. Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń przysługuje:

§ 2. Zasady wynajmu

 1. Poprzez wynajęcie sali należy rozumieć zgłoszenie przez wynajmującego chęci użytkowania sali.
 2. Zgłoszenie rezerwacji dokonywane może być:
 • drogą mailową
 • za pomocą faksu: 62-733-13-08
 • telefonicznie 62-733-13-08
 • bezpośrednio w sekretariacie ODK
 1. Rezerwacji należy dokonać co najmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Wydarzenia.
 2. Zwrot wynajętej przez wynajmującego salę powinien nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia okresu użytkowania sali, w celu przeprowadzenia wspólnych oględzin stanu sali i jej wyposażenia przez przedstawiciela ODK.
 3. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali, ODK uprawniony jest do naliczania dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę według obowiązującego cennika.
 4. Faktura VAT wystawiana jest przez ODK na podstawie dokonanej wpłaty.

2. Płatność można uiścić w dwóch formach:

§ 3 . Obowiązki wynajmującego oraz uczestników wynajmu pomieszczenia.

 1. utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania wynajmu pomieszczenia
 2. wyegzekwowania od firmy cateringowej sprzątnięcia sali szkoleniowej i pomieszczenia w którym udostępniono posiłki lub sprzątnięcia tych pomieszczeń na własną rękę
 3. zapewnienia dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez Uczestników wynajmu w sali lub na korytarzu w trakcie trwania wynajmu
 4. pozostawienia sali po wynajmie w takim stanie, w jakim została mu przekazana.
 1. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z wynajmem ponosi wynajmujący, w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu, odzieży wierzchniej lub innych przedmiotów ODK
 2. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajmowanych pomieszczeń przedstawiciel ODK stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopie prześle na adres wynajmującego. Wynajmujący pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
 3. Odolanowski Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody moralne lub zdrowotne na uczestnikach wynajmu powierzchni lub samych wynajmujących

§ 4. Przepisy porządkowe.

 1. Odolanowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sal, jeżeli charakter organizowanego Wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek ODK!

§ 5. Przepisy końcowe.

 1. ODK zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu.