Facebook Kanał RSS Kontakt Mapa witryny Kalendarz imprez BIP

Dostępność

Deklaracja dostępności strony Internetowej www.odk.odolanow.pl

Odolanowski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.odk.odolanow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-04-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą się zdarzyć sytuacje, że cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janusz Lizurej.
 • E-mail: jlizurej@wp.pl
 • Telefon: 62-733-13-08

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Odolanowskiego Domu Kultury
 • Adres: Odolanowski Dom Kultury, ul. Bartosza 7, 63-430 Odolanów
 • E-mail: odk.odolanow@op.pl
 • Telefon: 62-733-13-08

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Odolanowskiego Domu Kultury posiada parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest dwupoziomowy i nie posiada windy. Od strony głównego parkingu znajduje się wejście z którego mogą skorzystać osoby na wózkach inwalidzkich. Sekretariat znajduje się na parterze budynku.  Przy głównym wejściu  znajduje się tablica tyflograficzna z mapą budynku.  Wejście na sale koncertowa dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne jest od strony południowej budynku. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W sekretariacie dostępna jest pętla indukcyjna. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu pracownika sekretariatu.