Facebook Kanał RSS Kontakt Mapa witryny Kalendarz imprez BIP

Regulamin wynajmu Wigwamu

Regulamin wynajmu Wigwamu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania Wigwamu
 2. Stawkę odpłatności za wynajem wigwamu – określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ODK może odstąpić od pobierania opłaty za wynajem Wigwamu
 4. Pobierana opłata może ulec zmianie w drodze negocjacji
 5. Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń przysługuje:

§ 2. Zasady wynajmu

 1. Poprzez wynajęcie Wigwamu należy rozumieć zgłoszenie przez wynajmującego chęci użytkowania obiektu
 2. Zgłoszenie rezerwacji dokonywane może być:
 • drogą mailową
 • za pomocą faksu: 62-733-13-08
 • telefonicznie 62-733-13-08
 • bezpośrednio w sekretariacie ODK
 1. Rezerwacji należy dokonać co najmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Wydarzenia.
 2. Zwrot wynajętej przez ODK Wigwamu powinien nastąpić w następnym dniu roboczym przy pracowniku ODK w celu przeprowadzenia wspólnych oględzin stanu Wigwamu i jego wyposażenia przez przedstawiciela ODK.
 3. Faktura VAT wystawiana jest przez ODK na podstawie dokonanej wpłaty.

2. Płatność można uiścić w dwóch formach:

§ 3 . Obowiązki wynajmującego oraz uczestników wynajmu Wigwamu

 1. Utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania wynajmu obiektu.
 2. Posprzątania kompleksowego obiektu oraz sanitariatów.
 3. Pozostawienia wigwamu po wynajmie w takim stanie, w jakim został przekazany.
 1. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z wynajmem Wigwamu ponosi wynajmujący , w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, wyposażenia dotyczy również sanitariatów
 2. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajmowanego Wigwamu i sanitariatów przedstawiciel ODK stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopie prześle na adres wynajmującego. Wynajmujący pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się do utrzymywania ładu porządku oraz nie hałasowania podczas wynajmu obiektu

§ 4. Przepisy porządkowe.

 1. Odolanowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia wigwamu , jeżeli charakter organizowanego Wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek ODK!

§ 5. Przepisy końcowe.

 1. ODK zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2012 r.