Facebook Kanał RSS Kontakt Mapa witryny Kalendarz imprez BIP

Regulamin wynajmu Namiotu

Regulamin wynajmu Namiotu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania Namiotu wielkopowierzchniowego
 2. Odpłatności za wynajem namiotu –wynosi 3000 brutto
 3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ODK może odstąpić od pobierania opłaty za wynajem namiotu
 4. Ustalona stawka w załączniku 1 za wynajem namiotu może być negocjowana
 5. Pierwszeństwo w wynajmie namiotu przysługuje:

§ 2. Zasady wynajmu

 1. Poprzez wynajęcie namiotu należy rozumieć zgłoszenie przez wynajmującego chęci użytkowania namiotu
 1. Zgłoszenie rezerwacji dokonywane może być:
 • drogą mailową
 • za pomocą faksu: 62-733-13-08
 • telefonicznie 62-733-13-08
 • bezpośrednio w sekretariacie ODK
 1. Rezerwacji należy dokonać co najmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Wydarzenia.
 2. Namiot zostanie wydany po podpisaniu umowy określającej szczegóły montażu i demontażu
 3. Faktura VAT wystawiana jest przez ODK na podstawie dokonanej wpłaty.

2. Płatność można uiścić w dwóch formach:

§ 3 . Obowiązki wynajmującego oraz uczestników wynajmu Namiotu

 1. Użytkowanie namiotu zgodnie z jego przeznaczeniem
 2. Dozór namiotu w celu uniknięcia dewastacji w szczególności w trakcie imprez i po imprezie
 3. Przygotowanie terenu na którym będzie można rozstawić namiot
 1. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z wynajmem namiotu ponosi wynajmujący , w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku uszkodzenia lub zniszczenia namiotu
 2. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania namiotu przedstawiciel ODK stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopie prześle na adres wynajmującego. Wynajmujący pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

§ 4. Przepisy porządkowe.

 1. Odolanowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia namiotu bez podania przyczyny

§ 5. Przepisy końcowe.

 1. ODK zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 19.10.2012 r.