Facebook Kanał RSS Kontakt Mapa witryny Kalendarz imprez BIP

Regulamin wynajmu Wigwamu

Regulamin wynajmu Wigwamu

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania Wigwamu
  2. Stawkę odpłatności za wynajem wigwamu – określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ODK może odstąpić od pobierania opłaty za wynajem Wigwamu
  4. Pobierana opłata może być ulec zmianie w drodze negocjacji
  5. Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń przysługuje:

§ 2. Zasady wynajmu

  1. Poprzez wynajęcie Wigwamu należy rozumieć zgłoszenie przez wynajmującego chęci użytkowania obiektu
  2. Zgłoszenie rezerwacji dokonywane może być:
  • drogą mailową
  • za pomocą faksu: 62-733-13-08
  • telefonicznie 62-733-13-08
  • bezpośrednio w sekretariacie ODK
  1. Rezerwacji należy dokonać co najmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Wydarzenia.
  2. Zwrot wynajętej przez ODK Wigwamu powinien nastąpić w następnym dniu roboczym przy pracowniku ODK w celu przeprowadzenia wspólnych oględzin stanu Wigwamu i jego wyposażenia przez przedstawiciela ODK.
  3. Faktura VAT wystawiana jest przez ODK na podstawie dokonanej wpłaty.

2. Płatność można uiścić w dwóch formach:

§ 3 . Obowiązki wynajmującego oraz uczestników wynajmu Wigwamu

  1. utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania wynajmu obiektu
  2. Posprzątania kompleksowego obiektu oraz sanitariatów
  3. pozostawienia wigwamu po wynajmie w takim stanie, w jakim został przekazany.
  1. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z wynajmem Wigwamu ponosi wynajmujący , w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, wyposażenia dotyczy również sanitariatów
  2. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajmowanego Wigwamu i sanitariatów przedstawiciel ODK stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopie prześle na adres wynajmującego. Wynajmujący pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
  3. Wynajmujący zobowiązuje się do utrzymywania ładu porządku oraz nie hałasowania podczas wynajmu obiektu

§ 4. Przepisy porządkowe.

  1. Odolanowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia wigwamu , jeżeli charakter organizowanego Wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek ODK!

§ 5. Przepisy końcowe.

  1. ODK zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2012 r.