Facebook Kanał RSS Kontakt Mapa witryny Kalendarz imprez BIP

Regulamin wynajmu instrumentów

Regulamin wynajmu instrumentów muzycznych w ODK

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wypożyczenia instrumentów muzycznych przez Odolanowski Dom Kultury ul. Bartosza 7 63-430 Odolanów
 2. Opłata naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy
 3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ODK może odstąpić od pobierania opłaty za wynajem instrumentu
 4. Pobierana opłata może ulec zmianie w drodze negocjacji w wyjątkowych sytuacjach
 5. Pierwszeństwo wynajmu instrumentów muzycznych maja uczestnicy Ogniska Muzycznego działającego przy ODK

§ 2. Zasady wynajmu

 1. Instrument może wynająć osoba pełnoletnia w przypadku ucznia Ogniska Muzycznego – rodzic lub prawny opiekun
 2. Wynajem instrumentu następuje po wypełnieniu karty „Wynajem Instrumentu”
 3. W dniu wynajmu instrumentu oraz jego zdania sporządzana jest informacja dotycząca stanu instrumentu
 4. Instrument nie może być przekazywany, wypożyczany przez wynajmującego innym osobom

§ 3. Płatność

 1. Stawkę odpłatności za wynajem instrumentu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. Płatność za instrument należy regulować do 15 – ego dnia każdego miesiąca
  Płatność można uiścić w dwóch formach:

  1. W przypadku braku zwrotu instrumentu w terminie zawartym na karcie wynajmu instrumentu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 50% kosztu wynajmu instrumentu za każde kolejne dwa tygodnie zwłoki oddania instrumentu.

§ 4 . Obowiązki wynajmującego instrument

 1. Używanie instrumentu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi
 2. Poszanowanie instrumentu, przenoszeniu go w dedykowanym lub dostarczonym futerale/pokrowcu
 • § 5 Szkody
 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeniu instrumentu lub jego wyraźnego zniszczeniu przedstawiciel ODK sporządzi dokumentację uszkodzenia, zniszczenia wrazkosztorysem napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopie prześle na adres wynajmującego. Wynajmujący pokryje w całości koszty usunięcia szkód lub naprawy instrumentu
 1. W przypadku zaginięcia instrumentu lub niemożliwości jego naprawy wypożyczający zobowiązany jest odkupić dokładnie taki sam model zagubionego instrumentu lub odpowiednik, który wybierze przedstawiciel ODK
 • § 6 Przepisy porządkowe.
 1. Odolanowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu instrumentu bez podania przyczyny

§ 7 Postanowienia końcowe.

 1. ODK zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 14.10.2013r.

Karta Wynajmu Instrumentu

Model wynajmowanego instrumentu ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Symbol, numer instrumentu ………………………………………………………………………………………

Data wynajmu instrumentu ……………………………………………………………………………………….

Data zwrotu instrumentu …………………………………………………………………………………………..

Imię i Nazwisko wypożyczającej/go …………………………………………………………………………….

Adres, Telefon ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wysokość miesięcznej odpłatności za instrument………………………………………………………….

Stan instrumentu w dniu wypożyczenia……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uwagi ……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapoznałam/łem się z regulaminem wynajmu instrumentu, który jest integralną częścią z Kartą Wypożyczenia Instrumentu

Podpis ODK…………………………………….Podpis wypożyczającego…………………………………………….

Stan instrumentu w dniu zwrotu……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uwagi ……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis ODK…………………………………….Podpis wypożyczającego…………………………………………….

Cennik wynajmu instrumentów

obowiązuje od dnia 14.10.2013r.

Instrument

Wysokość miesięcznej opłaty

Skrzypce

10

Gitara akustyczna

10

Gitara elektryczna solowo

20

Gitara elektryczna basowa

20

Saksofon

10

Klarnet

10

Trąbka

10

Zarządzenie nr …../2013r.

Dyrektora Odolanowskiego Domu Kultury ul Bartosza 7 z dnia 14 października 2013r.

§1

Zatwierdzam regulamin wynajmu instrumentów w ODK

§2

Zatwierdzam załączniki do regulaminu wynajmu instrumentów w ODK:

 1. Załącznik nr 1 – Cennik wynajmu instrumentów w ODK
 2. Załącznik nr 2- Karta wynajmu instrumentów
 3. §3

Zarządzam wprowadzenie w życie regulaminu o którym mowa w §1 wraz z załącznikami o których mowa w §2 pkt A i pkt B z dniem 14 października 2013r. na czas nieokreślony z możliwością aktualizacji i modyfikacji w formie aneksów wnoszonych moim zarządzeniem

§4

Zobowiązuje wszystkich pracowników ODK do przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie załączonym do zarządzenia oraz podania wymienionego regulaminu do wiadomości wszystkich uczestników zajęć lub opiekunów prawnych nieletnich uczestników oraz zamieszczenie regulaminu na stronie internetowej www.odk.odolanow.pl

§5

Załączniki:

 1. regulamin wynajmu instrumentów w ODK
 2. Załącznik 1 cennik wynajmu instrumentów w ODK
 3. załącznikiem nr 2 Karta wynajmu instrumentów