Facebook Kanał RSS Kontakt Mapa witryny Kalendarz imprez BIP

Regulamin umieszczenia ogłoszeń w Dzwonku Odolanowskim

REGULAMIN

zamieszczania ogłoszeń drobnych, wymiarowych i tekstów reklamowych w „Dzwonku  Odolanowskim” obowiązujący od 11 stycznia 2015 roku

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

 1. W regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w następujący sposób:
  „Ogólne zasady” – ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń drobnych, wymiarowych i tekstu reklamowego w „Dzwonku Odolanowskim” i jego dodatkach oraz insertowania.

„Dzwonek Odolanowski” – wydawany jest przez Odolanowski Dom Kultury.

„Ogłoszeniodawca” -osoba fizyczna lub prawna zamawiająca publikację w „Dzwonku Odolanowskim” ogłoszenia drobne, wymiarowe, tekst reklamowy bądź insertowanie
„Ogłoszenie drobne” – ogłoszenie zgłoszone przez osobę fizyczną.
„Ogłoszenie wymiarowe” – ogłoszenie płatne za moduł, odpowiadający jednemu z ustalonych przez wydawcę Dzwonka Odolanowskiego” typów modułów.
„Tekst reklamowy” – materiał reklamowy w formie ogłoszenia wymiarowego, płatnego za moduł, odpowiadającego jednemu z ustalonych  wydawcę ,,Dzwonka Odolanowskiego”  typów modułów.
„Insert” – materiał promocyjny, reklamowy, informacyjny, dołączany odpłatnie do całości lub części nakładu ,Dzwonka Odolanowskiego” .

  § 2

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń drobnych, wymiarowych i tekstów reklamowych oraz insertów.
 2. Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, w szczególności za poprawność i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem umieszczenia w ogłoszeniu. Wydawca nie podejmuje się sprawdzania ogłoszenia pod względem jego zgodności z prawem osób trzecich.
  Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich wobec zleceń wykonywanych przez Wydawcę.
 3. Ogłoszenia w języku obcym będą publikowane wyłącznie pod warunkiem dołączenia tłumaczenia w języku polskim.
 4.  Dane osobowe podane w czasie rejestracji są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz U Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zleceniodawca zobowiązany jest do podania swoich poprawnych, pełnych danych osobowych i adresowych. Wydawnictwo korzysta z tych danych jedynie w celu wydania zleceniodawcy ewentualnej faktury.
  Wydawnictwo nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim z wyjątkiem uprawnionych organów przewidzianych przepisami prawa.
 5. Wydawca może nie zamieszczać ogłoszeń, których treść odsyła Czytelnika do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla Wydawnictwa nośników informacji.

  § 3

Wydawca zastrzega sobie prawo niedrukowania ogłoszeń i reklam oraz insertów sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z zasadami programowymi Wydawcy.

 § 4

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy, przyjęcia do publikacji lub odmowy dalszej publikacji ogłoszenia drobnego wymiarowego lub tekstu reklamowego oraz insertów bez podania przyczyny.

WARUNKI PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ WYMIAROWYCH l TEKSTÓW REKLAMOWYCH

  § 5

 1. Publikacja ogłoszenia wymiarowego lub płatnych tekstów reklamowych jest dokonywana na podstawie pisemnego zamówienia, zawierającego następujące informacje:
  – wielkość i format zamawianego ogłoszenia wymiarowego lub reklamy,
  – proponowane daty emisji,
  – miejsce publikacji ogłoszenia wymiarowego lub reklamy (np. strony redakcyjne, ogłoszeniowe itp.)
  – formę i termin płatności, jeśli Ogłoszeniodawca jest płatnikiem podatku VAT, numer NIP,
 2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą ukazania się ogłoszenia- Wszelkie formalne braki i uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia, o których mowa w ust . 1 i ust.2 niniejszego paragrafu, zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
  -Integralną częścią zamówienia jest tekst ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego, inne materiały graficzne bądź materiały gotowe do druku, oraz akceptacja osób upoważnionych o których mowa w §8.

  § 6

 1. Ogłoszeniodawca może dokonać rezerwacji terminów, powierzchni planowanych ogłoszeń wymiarowych lub reklam.
 2.  Warunkiem uwzględnienia rezerwacji jest:
  – istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
  – zobowiązanie się Ogłoszeniodawcy do dostarczenia zamówienia, o którym mowa w §5, ust. 1, nie później, niż na 12 dni roboczych przed terminem ukazania się ogłoszenia.
 3.  Niedostarczenie zamówienia w terminie określonym w § 6, ust. 2, zwalnia Wydawcę z obowiązku rezerwacji.

  § 7

 1. Ogłoszeniodawca może dokonać wyboru miejsca publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego.
 2.  Wybór miejsca publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego w „Dzwonku Odolanowskim” następuje wyłącznie poprzez:
  – wskazanie rodzaju lub nazwy strony, na której ma być opublikowane ogłoszenie wymiarowe lub tekst reklamowy.
  3. Warunkiem publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego w wybranym przez Ogłoszeniodawcę miejscu jest:
  – istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
  – dostarczenie zamówienia, o którym mowa w §5, ust. 1, wraz z pisemną informacją odnośnie miejsca publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
  4. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo żądania dopłaty za wybór miejsca.
  5. Wybór miejsca publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego dokonany przez Ogłoszeniodawcę z pominięciem kryteriów wyboru, określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub warunków publikacji ogłoszenia wymiarowego bądź tekstu reklamowego w wybranym miejscu, określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, zwalnia Wydawcę z obowiązku zamieszczenia ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego w tym miejscu.

  § 8

 1. Treść ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego i ewentualnie komplet materiałów graficznych (logo, ilustracje, zdjęcia itp.) Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy łącznie z zamówieniem lub najpóźniej w terminie 10 dni roboczych przed emisją reklamy.
 2. Niedotrzymanie przez Ogłoszeniodawcę terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może powodować niezamieszczenie zamówionego ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego z jednoczesnym obciążeniem Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zamówionego ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego, o ile Ogłoszeniodawca nie zrezygnuje z zamówienia w terminie 5 dni roboczych przed emisją reklamy.
 3. Materiały gotowe do druku i materiały graficzne, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny spełniać wymagania techniczne.
 4. Materiały, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, niespełniające wymagań technicznych, są przyjmowane wyłącznie na prośbę i ryzyko Ogłoszeniodawcy, na  podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia.
 5. W przypadku ogłoszeń wymiarowych i tekstów reklamowych zawierających teksty lub fotografie autorstwa osób trzecich, są one przyjmowane po złożeniu przez Ogłoszeniodawcę pisemnego oświadczenia, że przysługują mu wszystkie autorskie prawa majątkowe do tych materiałów i że zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnej szkody, którą Wydawca miałby ponieść w wyniku ich publikacji.

  § 9

 1. Ewentualne zmiany zamówienia, treści ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego bądź materiału graficznego Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy na piśmie, z dokładnym określeniem ich zakresu nie później niż na 12 dni przed emisją ogłoszenia.
 2. W przypadku przekroczenia terminów odnośnie zgłoszenia ewentualnych zmian zamówienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego w wersji pierwotnej, przy jednoczesnym obciążeniu Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zrealizowanego zamówienia.

  § 10

 1. Rezygnacja z zamówienia, o którym mowa w § 5, ust. 1, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Rezygnacja z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Ogłoszeniodawcy, jeżeli zostanie dostarczona Wydawcy nie później niż na 10 dni roboczych przed emisją ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego.
 3. Rezygnacja z zamówienia otrzymana przez Wydawcę po terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy. dni robocze przed emisją reklamy.

 WARUNKI PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ DROBNYCH

  § 11

Publikacja ogłoszenia drobnego jest dokonywana na podstawie:
– pisemnego zamówienia
– zlecenia publikacji poprzez e-mail „Dzwonka Odolanowskiego”;
–  dostarczeniu przez pocztę bezpłatnego kuponu zamieszczanego na łamach ,,Dzwonka Odolanowskiego”.

WARUNKI INSERTÓW

  § 12

 1. Insertowanie jest dokonywane na podstawie pisemnego zamówienia, zawierającego następujące informacje:
  – wielkość, format, liczbę stron wkładki,
  – tytuł, nazwę, rodzaj wydania, do którego ma być dołączona wkładka
  -proponowaną datę lub daty emisji wkładki,
  -formę i termin płatności,
 2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy w terminie 8 dni roboczych przed emisją insertu.
 3. Wszelkie formalne braki i uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia, o których mowa w ust 2 niniejszego paragrafu, zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

  § 13

 1. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany dostarczyć wkładkę pod wskazany przez Wydawcę adres firmy, która zajmuje się insertowaniem, najpóźniej 6 dni roboczych przed emisją insertu.
 2.  Niedostarczenie wkładki pod wskazany przez Wydawcę adres firmy, jak również niedotrzymanie przez Ogłoszeniodawcę terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powoduje nie zamieszczenie wkładki, z jednoczesnym obciążeniem Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zamówionego insertowania, o ile Ogłoszeniodawca nie zrezygnuje z zamówienia w trybie określonym w §14.
 3. W przypadku insertów zawierających teksty lub fotografie autorstwa osób trzecich, Ogłoszeniodawca oświadcza, że przysługują mu wszystkie autorskie prawa majątkowe do tych materiałów i że zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnej szkody, którą Wydawca miałby ponieść w rezultacie ich publikacji.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo akceptacji insertów przed realizacją zamówienia.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną emitowanych insertów.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne insertów powstałe w trakcie transportu oraz kolportowania gazety.

  § 14

 1. Rezygnacja z zamówienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Rezygnacja z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie
  Ogłoszeniodawcy, jeżeli zostanie dostarczona Wydawcy nie później, niż w terminie 3 dni roboczych przed emisją insertu.
  3.Rezygnacja z zamówienia, otrzymana przez Wydawcę po terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy należnością w wysokości 100% wartości insertowania.

PŁATNOŚCI

  § 15

 1. Za zamówione ogłoszenie wymiarowe lub tekst reklamowy oraz insertowanie Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zapłacić Wydawcy wynagrodzenie. Ogłoszeniodawca może dokonać płatności gotówką w kasie Odolanowskiego Domu Kultury lub przelać pieniądze na koto (konieczny dopisek REKLAMA Dzwonek Odolanowski

nr konta  35 8409 0001 0100 0521 2000 0001:

a) przed ogłoszenia wymiarowego, tekstu reklamowego lub wkładki,
b) po emisji ogłoszenia wymiarowego, reklamy lub insertu na podstawie faktury VAT.
3. W przypadku płatności po emisji Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zrealizować ją w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury. Niedotrzymanie powyższego terminu płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za cały okres zwłoki.
4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wydawca ma prawo:
a) odmówić przyjęcia zamówienia na insertowanie lub publikację następnych ogłoszeń drobnych, wymiarowych lub reklam Ogłoszeniodawcy,
b) wstrzymać emisję kolejnych insertów lub druk kolejnych ogłoszeń drobnych, wymiarowych lub reklam Ogłoszeniodawcy, w przypadku zamówienia przewidującego cykliczne emisje, jeżeli niedotrzymanie terminu płatności dotyczy poprzedniej emisji lub całego zamówionego cyklu emisji ogłoszenia drobnego, wymiarowego, reklamy lub insertu,
c) obciążenie już opublikowanych ogłoszeń według obowiązującego cennika – bez udzielonego rabatu.

  § 16

 Wszystkie ceny zawarte w cenniku ogłoszeń wymiarowych lub tekstów reklamowych oraz insertowania „Dzwonka Odolanowskiego” są cenami brutto.

 REKLAMACJE

  § 17

Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zgłaszać Wydawcy na piśmie w ciągu 7 dni od daty pierwszej zakwestionowanej publikacji ogłoszenia wymiarowego lub reklamy bądź emisji insertu. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny zawierać:
a) w odniesieniu do publikacji ogłoszeń:
– opis wad i usterek opublikowanego ogłoszenia wymiarowego lub reklamy w stosunku do złożonego zamówienia bądź informację, że nie doszło do publikacji ogłoszenia  wymiarowego lub reklamy, pomimo dostarczonego zamówienia;
– numer ogłoszenia wymiarowego, reklamy.
– datę i numer wydania ,,Dzwonka Odolanowskiego”, w którym doszło lub miało dojść do publikacji reklamowanego ogłoszenia drobnego, wymiarowego lub reklamy;
– propozycję rekompensaty;
b) w odniesieniu do emisji insertu:
– dokładny opis nieprawidłowości w wykonaniu insertowania, w stosunku do złożonego zamówienia bądź informację, że nie doszło do emisji insertu, pomimo dostarczonego zamówienia;
– datę i numer wydania ,,Dzwonka Odolanowskiego”, w którym doszło lub miało dojść do emisji wkładki;
– propozycję rekompensaty.

  § 18

 1. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, terminu realizacji reklamacji bądź nie zachowanie jej formy pisemnej powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji ogłoszenia  wymiarowego, tekstu reklamowego lub insertu, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału, w przypadku emisji cyklicznych.

  § 19

Złożenie reklamacji nie zwalnia Ogłoszeniodawcy z obowiązku opłacenia kolejnych emisji.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 •   § 20
 1. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia materiałów reklamowych, jeżeli ich treść jest niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub linią programową gazety.
  2. Ogłoszenia dotyczące oferowania pracy za granicą przyjmowane są tylko od osób i firm będących pracodawcami na danym terenie. Wymagane jest okazanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i możliwość zatrudnienia. Nie przyjmuje się ogłoszeń oferujących pracę za granicą od pośredników bez stosownych koncesji.
  3. Ogłoszenia pochodzące od biur matrymonialnych przyjmowane są wyłącznie z jednoczesnym złożeniem przez ogłoszeniodawcę kserokopii o wpisaniu tej działalności do właściwej ewidencji działalności gospodarczej.
  4. Zakazane jest zamieszczanie ogłoszeń i reklam:
  a) o treści naruszającej dobre obyczaje, a w tym godność człowieka, naruszającej uczucia religijne, przekonania polityczne; dotyczących dyskryminacji rasowej, oszczerczych, godzących w dobre imię osoby lub firmy, w tym ogłoszeń typu: ,,Za długi X nie odpowiadam, Y”, ,,Sprzedam długi X”
  b) zwodniczych, oszukańczych, nieprawdziwych, np.: ogłoszeń nakłaniających do udziału w grach towarzyskich typu –,,łańcuszek szczęścia” lub anonimowych ogłoszeń obiecujących znaczne profity
  c) dotyczących sprzedaży broni, zamawianych przez osoby fizyczne i prawne nie posiadające zezwolenia na handel bronią
  d) dotyczących handlu narządami ludzkimi
  e) dotyczących zabiegów usuwania ciąży
  f) środków odurzających i psychotropowych (ustawa o zapobieganiu narkomanii DzU Nr 4 z 1985 r., poz. 15, rozporządzenie RM o środkach odurzających i psychotropowych oraz o nadzorze nad tymi środkami – DzU Nr 53 z 1985 r., poz. 275)
  g) napojów alkoholowych zgodnie z ustawą (ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – DzU Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami),
  h) wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu,
  i) gier losowych i zakładów wzajemnych – gry cylindryczne i gry w karty: Black Jack, poker, baccarat, gry w automatach losowych, gra w bingo, gry pieniężne i fantowe, totalizatory (art. 8 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych – DzU Nr 68, poz. 341)
  j) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych kierowanych do dzieci
 2. k) leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza (art. 31 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – DzU Nr 47.

  § 21

 1. Niniejszy Regulamin zamieszczania ogłoszeń wymiarowych i tekstów reklamowych w ,,Dzwonku Odolanowskim” oraz insertowania  wchodzi w życie 11 stycznia  2015 roku
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym „Regulaminie” mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa prasowego.