Facebook Kanał RSS Kontakt Mapa witryny Kalendarz imprez BIP

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach w Odolanowskim Domu Kultury 

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach 

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Odolanowski Dom Kultury mieszczący się na ul. Bartosza 7 jest:
  1. podpisanie przez rodzica/opiekuna/ deklaracji uczestnictwa w zajęciach
  2. uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem Odolanowskiego Domu Kultury
  3. instruktor prowadzący określa minimum i maksimum wieku zapisu uczestnika na zajęcia

II. PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłat za zajęcia w Odolanowskim Domu Kultury reguluje cennik stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Cennik znajduje się w sekretariacie ODK
 2. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Opłaty wnoszone są do 15-go dnia każdego miesiąca.
 4. Opłat można dokonywać przelewem na konto bankowe ODK: BS Dobrzyca 35 8409 0001 0100 0521 2000 0001 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona jest wpłata oraz rodzaj opłacanych zajęć), w sekretariacie Odolanowskiego Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
 5.  Opłata jest naliczana bez względu na nieplanowaną absencję uczestnika w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba trwająca powyżej 14 dni, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. W przypadku choroby dziecka akceptowane są oświadczenia pisemne rodzica/opiekuna/.
 6. Opłaty za uczestnictwo w sekcji tanecznej, wokalnej, teatralnej, szachowo-warcabowej, plastycznej jest jednokrotna za okres miesiąca według tabeli – załącznik 1
 7. Opłata za uczestnictwo w zajęciach indywidualnych (fortepian, keyboard, gitara, saksofon, skrzypce, klarnet, trąbka, akordeon indywidualne zajęcia wokalne) wynosi liczba godzin x stawka za zajęcia według tabeli – załącznik 1
 8. Opłata za zajęcia z gimnastyki Aerobic, Dance Aerobic, Stretching, Zumba pobiera się według załącznik nr 1
 9. W przypadku zaległości w uiszczaniu opłat powyżej dwóch miesięcy uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.
 10. Zawieszenie pobierania składek w czasie trwania roku szkolnego następuje wyłącznie w przypadku pisemnej rezygnacji z zajęć z miesięcznym wypowiedzeniem.
 11. Dyrektor na podstawie pisemnej prośby, może ustalić indywidualne zwolnienia z opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej, losowej czy rodzinnej.
 12. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.
 13. Wysokość zajęć o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu może być obniżona o 5 zł w celu ich promocji

III. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

 1. Zajęcia odbywają się wyłącznie w wyznaczonym przez Dyrektora miejscu, w godzinach pracy ODK
 2. Czas zajęć ustalony jest na podstawie rozkładu zajęć przygotowanego przez Dyrektora w porozumieniu z instruktorem prowadzącym dane zajęcia.

IV. ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

 1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowywania zajęć indywidualnych (fortepian, keyboard, gitara, instrumenty perkusyjne, skrzypce, trąbka, klarnet, saksofon, akordeon). Decyzję o odpracowaniu zajęć i ich termin, ustala instruktor w porozumieniu z uczestnikiem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje ( telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
 3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 7 osób.
 4. W uzasadnionych i indywidualnych przypadkach zajęć grupowych, grupa może mieć mniej uczestników niż to jest określone w pkt 3 Działu IV – zajęcia mogą być realizowane po konsultacji oraz zgodzie Dyrektora ODK
 5. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.
 6. W sytuacjach spornych, informacji o płatności za zajęcia udziela Dyrektor.

V. WYPOSAŻENIE PRACOWNI I SAL W KTÓRYCH ORGANIZOWANE ZAJĘCIA

 1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza obiekt ODK
 2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik ODK.
 4. Osoba, która wyrządziła szkodę musi pokryć całkowity koszt szkody lub jej usunięcia.
 5. W sytuacjach łamania niniejszych zasad, poszczególne osoby tracą możliwość korzystania z pracowni lub uczestnictwa w zajęciach.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora, pracownika.
 3. ODK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania utrwalonego wizerunku za pomocą urządzeń rejestrujących w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością ODK.
 4.  Rodzic, opiekun niepełnoletniego uczestnika zajęć powinien wskazać osobę odbierającą dziecko po zajęciach /załącznik 2 do Regulaminu/. Oświadczenia są przechowywane przez instruktora , który może przekazać dziecko wyłącznie osobie wyznaczonej.

Nazwa zajęć

Opłata miesięczna

Opłata za jedną godzinę zajęć

Balet

60,00 zł

Hip-Hop

60,00 zł

Taniec Nowoczesny

60,00 zł

Jazz Modern

60,00 zł

Taniec Towarzyski – dzieci imłodzież

60,00 zł

Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – zbiorowe

60,00 zł

Zajęcia Plastyczne

40,00 zł

Zajęcia Teatralne

30,00 zł

Gry logiczne szach warcaby

40,00 zł

Zajęcia wokalne zbiorowe

40,00 zł

Zajęcia językowe – zbiorowe

40,00 zł

Zajęcia taneczne dla dorosłych:

70,00 zł

Body Shape, Stretching, Latino

70,00 zł

Wokal zajęcia indywidualne

55,00 zł

Fortepian

55,00 zł

Keybord

55,00 zł

Gitara

55,00 zł

Keyboard

55,00 zł

Saksofon

55,00 zł

Akordeon

55,00 zł

Trąbka

55,00 zł